PCOJOPS.160.1.2018 - Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego:

Zamawiającym jest Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok, które działa jako pełnomocnik Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.powiat-sanok.pl e-mail: jgawlewicz.centrum@powiat-sanok.pl.

Godziny pracy Zamawiającego: od 700 do 1500, od poniedziałku do piątku.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy Pzp.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

2. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych, wyszczególnionych w Częściach dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

Nr Części

Nazwa przedmiotu zamówienia

1

Dostawa pieczywa

2

Dostawa artykułów nabiałowych

3

Dostawa wyrobów wędliniarskich, mięsa, drobiu oraz podrobów

4

Dostawa warzyw, owoców i jaj

5

Dostawa mrożonek

6

Dostawa artykułów spożywczych

7

Dostawa ryb mrożonych

8

Dostawa dań gotowych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Formularze asortymentowo-cenowe Załączniki nr 2 dla poszczególnych Części, będące integralną częścią SIWZ.

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV:

Główny przedmiot: 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe przedmioty: 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15500000-3 Produkty mleczarskie

15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty

15331170-9 Warzywa mrożone

15800000-6 Różne produkty spożywcze

15221000-3 Ryby mrożone

15894300-4 Dania gotowe

5. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które:

5.1. Spełniają wymagania opisane w Formularzach asortymentowo-cenowych;

5.2. Są wysokiej jakości;

5.3. Posiadają stosowne atesty, świadectwa, certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające do spożycia;

5.4. Spełniają wymagania określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 149).

5.5. Spełniają wymogi HACCP określone w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 149),

5.6. Spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).

6. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach asortymentowo-cenowych dla danej Części na okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

7. Ilości wskazane w Formularzach asortymentowo-cenowych są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty. Minimalny zakres zamówienia z gwarancją wykonania wynosi 60% ilości podanych w formularzach asortymentowo-cenowych, natomiast realizacja pozostałej części zamówienia uzależniona jest od:

1) ilość konsumentów korzystających z obiadów w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku

2) ilości uczniów mieszkających w internacie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku i internacie Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku.

Wykonawcom, z którymi Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w 100% wielkości podanej w Formularzach asortymentowo-cenowych.

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące dostaw przedmiotów zamówienia opisanych w Formularzach asortymentowo-cenowych:

a) Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

b) Dostawa towarów na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu żywnościowego:

-Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku - Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku,

- Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

c) Dostarczony towar musi posiadać opis (metkę): nazwę dostawcy, wagę lub pojemność, czytelny termin przydatności do spożycia wg wskazań producenta.

d) W przypadku złej jakości dostarczonego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Zamawiający odmawia przyjęcia, a Wykonawca wymienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin od dostarczenia przedmiotów zamówienia.

e) Do każdej dostawy Wykonawca dołącza dokument potwierdzający ilość, wagę, rodzaj, cenę towaru będącego przedmiotem dostawy – fakturę VAT lub inny dokument.

f)

IV. Termin wykonania zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 22, w Kancelarii czynnej w godzinach od 700 do 1500, od poniedziałku do piątku.

2. Termin składania ofert: do godz. 900 w dniu 07.06.2018 r.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku (ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok) oraz opisane:

Uwaga:

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty złożone u Zamawiającego po upływie ww. terminu zostaną odesłane bez rozpatrywania po upływie terminu do wniesienia odwołania – art. 84 ust. 2 Pzp. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

4. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 22, w Sanoku –

Kancelaria.

5. Termin otwarcia ofert: 07.06.2018 r., o godz. 915.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych Częściach.

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert.

8. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.powiat-sanok.pl informacje dotyczące:

a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988