PCOJOPS.160.1.2017 - Dostawa artykułów żywnościowych w częściach dla Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Obsługi

Jednostek Organizacyjnych

Powiatu Sanockiego

w Sanoku

ul. Jagiellońska 22

38-500 Sanok

działające jako Pełnomocnik

Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

Sprawa znak: PCOJOPS.160.1.2017

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w Częściach dla Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych, wyszczególnionych w Częściach dla Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

Nr Części

Nazwa przedmiotu zamówienia

1

Dostawa pieczywa

2

Dostawa artykułów nabiałowych

3

Dostawa wyrobów wędliniarskich, mięsa, drobiu oraz podrobów

4

Dostawa warzyw, owoców i jaj

5

Dostawa mrożonek

6

Dostawa artykułów spożywczych

7

Dostawa ryb mrożonych

8

Dostawa dań gotowych

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Formularze asortymentowo-cenowe Załączniki nr 2 dla poszczególnych Części, będące integralną częścią SIWZ.

2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV:

Główny przedmiot: 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe przedmioty: 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15500000-3 Produkty mleczarskie

15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty

15331170-9 Warzywa mrożone

15800000-6 Różne produkty spożywcze

15221000-3 Ryby mrożone

15894300-4 Dania gotowe

Termin wykonania zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 22, w Kancelarii czynnej w godzinach od 730 do 1530, od poniedziałku do piątku.

2. Termin składania ofert: do godz. 900 w dniu 08.08.2017 r.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku (ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok)

3. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 22, w Sanoku – Kancelaria.

4. Termin otwarcia ofert: 08.08.2017 r., o godz. 930.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988