Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej i zagospodarowania terenu dla budowy SOSW w Sanoku IN.272.1.2.2018

IN.272.1.2.2018 Sanok, dnia 29.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej i zagospodarowania terenu dla budowy SOSW w Sanoku.

Zamawiający:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm),

CPV 71200000-0

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej i zagospodarowania terenu dla budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sanoku na działce nr ewid 58/153 o pow. 1,8471 ha w obrębie dzielnicy Olchowce.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy to placówka edukacyjno-wychowawcza dla dzieci upośledzonych umysłowo, wobec których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego. Z placówki korzystają dzieci i młodzież w wieku od 1 do 24 roku życia.

Ośrodek działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i aktów wykonawczych do ustawy.

Działka przeznaczona pod planowaną inwestycję zlokalizowana jest w północno – zachodniej części dzielnicy, w odległości ok. 100 m na zachód od ul. Witkiewicza. Leży w terenach po zlikwidowanej jednostce wojskowej. W otoczeniu przeważają grunty niezabudowane oraz tereny zielone. Działka ma nieregularny kształt w formie wieloboku. Jest nieogrodzona, w przeważającej powierzchni porośnięta samosiewami drzew i krzewów. Na działce posadowionych jest 9 szt. nieczynnych słupów oświetleniowych oraz fragmenty podmurówek zniszczonych ogrodzeń. Od strony południowo – zachodniej działka sąsiaduje z działką niezabudowaną, za którą znajduje się stadion sportowy, a dalej na zachód budynki Komendy Powiatowej Policji. Wschodnia granica działki biegnie wzdłuż drogi o nawierzchni z płyt betonowych, która stanowi dojazd do działki od strony ul. Witkiewicza. Wzdłuż wschodniej granicy tej drogi biegnie wysoka, stroma skarpa zabezpieczona w południowej części murem oporowym. Powyżej muru na wzniesieniu znajduje się nieruchomość zabudowana pięciokondygnacyjnym budynkiem wielomieszkaniowym. Działka jest nieuzbrojona, wszystkie podstawowe sieci znajdują się na działce, na której posadowiony jest wspomniany wyżej budynek wielomieszkaniowy.

Teren planowanej inwestycji objęty jest MPZP dla dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa i oznaczony jako 2U/MW

Zamawiający zaleca Wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, przeprowadzenie wizji lokalnej.

Wstępna koncepcja programowo-przestrzenna winna zawierać w szczególności:

Etap I

1. Opracowanie na mapie zasadniczej projektu zagospodarowania terenu obejmującego w szczególności: zespół obiektów kubaturowych, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza, boisko sportowe, plac zabaw, oświetlenie terenu, ogrodzenie terenu, obszar zieleni i inne wymienione w założeniach funkcjonalno – użytkowych (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

2. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci/zapewnienia dostawy mediów,

3. Opracowanie opinii geologicznej na podstawie zleconej przez Zamawiającego (w oparciu o projekt zagospodarowania) dokumentacji dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu (w tym wykonanych otworów w lokalizacji i liczbie określonej na podstawie opracowanego zagospodarowania terenu).

Etap II

1. Opracowanie koncepcji architektonicznej.

W koncepcji architektonicznej wykonawca określi gabaryty pomieszczeń, przedstawi rozwiązania architektoniczno-budowlane określając formę architektoniczną, konstrukcję, elewację, dach, stolarkę drzwiową i okienną, przedstawi propozycje architektury oraz inne elementy zagospodarowania terenu. W koncepcji architektonicznej należy wskazać na rzutach poszczególnych kondygnacji rozkład i powierzchnie pomieszczeń z określeniem przeznaczenia, wykończenia i wyposażenia. W części dotyczącej terenu koncepcja określi usytuowanie obiektów w oparciu o założenia planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przedstawi propozycje rozmieszczenia chodników, dróg dojazdowych oraz dróg ewakuacyjnych, wskaże miejsce parkingu, określi rodzaj nawierzchni i zieleni dla poszczególnych części terenu, a także elementy małej architektury. Koncepcja określi oświetlenie terenu, ogrodzenie, wyposażenie w niezbędne media, sieci i instalacje. Oprócz części opisowej koncepcja musi zawierać wizualizacje, perspektywy, aksjonomertie – do wyboru. Koncepcja architektoniczna musi zostać sporządzona w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w rozszerzeniu PDF.

2. Wstępne oszacowanie kosztów realizacji całości przedsięwzięcia polegającego na budowie siedziby SOSW w Sanoku. Należy oszacować koszt robót budowlano – montażowych wraz z wyposażeniem. Szacunkową wycenę należy podać w cenie netto (bez VAT).

3. Określenie szacunkowej zryczałtowanej ceny netto (bez VAT) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dla wszystkich branż) dla zaakceptowanej koncepcji.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie:

Etap I do 90 dni od daty podpisania umowy,

Etap II do 120 dni od daty pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia przewidzianego do wykonania w etapie I.

Wykonawca ma obowiązek na bieżąco konsultowania z Zamawiającym treści przygotowywanych dokumentów do czasu ich ostatecznego przyjęcia przez Zamawiającego.

Zamawiający na prawo wglądu w materiały oraz wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji umowy.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

W ofercie należy określić cenę ryczałtową brutto za całość przedmiotu zamówienia.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Michał Cyran tel. 13 46 529 42, 13 46 529 29, mail zp@powiat-sanok.pl (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku), w godz. 7 30 – 15 30.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 02.03.2018 r. do godziny 08:40 z opisem na kopercie - Oferta na opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej i zagospodarowania terenu dla budowy SOSW w Sanoku.

Miejsce składania ofert – biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2018 r. o godz. 09.00 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji drugiego etapu, w takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za kompletne wykonanie I etapu koncepcji w wysokości 30% ceny ryczałtowej brutto oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988