Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571 IN.272.16.2018

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571.

CPV 45221100-3, 45221111-3

IN.272.16.2018

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na:

- rozbiórce istniejącego mostu,

- budowie mostu stałego,

- wykonaniu kanalizacji deszczowej,

- przebudowie dojazdów do mostu stałego,

- zabezpieczeniu brzegów cieku.

Odbudowa mostu ma na celu dostosowane jego nośności do klasy A wg PN-85/S-10030, tj. 50 ton.

W ramach inwestycji powstanie most jednoprzęsłowy, ustrój nośny stanowić będą dźwigary stalowe z żelbetową płytą. Ustrój nośny posadowiony będzie na żelbetowych przyczółkach. Światło poziome obiektu w osi jezdni wynosi 34,06 m i zapewnia ono przepływ wody cieku Kalniczka. Obiekt o szerokości 12,5 m. Przeprowadza on dwa pasy ruchu o szerokości po 3,0 m oraz obustronny chodnik o szerokości 1,5 m. Chodnik od jezdni oddzielony jest barierą. Na skraju obiektu ruch pieszy zabezpieczony jest balustradą stalową o wysokości 110 cm.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego mostu:

• Szerokość całkowita obiektu Lc= 12,50 m

• Światło obiektu w osi jezdni Ls = 34,06 m

• Kąt skrzyżowania z przeszkodą α = 70,0°

• Szerokość jezdni Bj = 3,0m + 3,00 m

• Opaski na odwodnienie BO = 0,5 m + 0,5 m

• Bezpiecznik Bb= 0,50m + 0.50 m

• Chodniki B= 1,5 m +1,5 m

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność.

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".


Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 17.12.2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2018 r. o godz. 09:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988