IN272.7.2019 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, ul. Rynek 1

Tel: (13) 46 52 900

Faks: (13) 46 52 988

e-mail: zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części:

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Sanockiego. Zakres zamówienia obejmuje:

1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

4) ubezpieczenie Assistance,

5) ubezpieczenie Zielona Karta.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na obie albo wybraną część zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia 14.07.2019 r. do dnia 13.07.2021 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku), osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.


!!! UWAGA !!! zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!!

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 26.06.2019 r. o godz. 12 00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godz.: 12 30 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, pokój nr 57 (parter).

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.