IN.272.9.2017 Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ulicy Szopena na dz. o nr ewid. 89/1”- etap II.

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ulicy Szopena na dz. o nr ewid. 89/1”- etap II

IN.272.9.2017

CPV 45111230-9, 45111200-0, 45232452-5, 71332000-4, 45232130-2, 45233220-7, 45232451-8,

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ulicy Szopena na dz. o nr ewid. 89/1”- etap II, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na:

- wykonaniu pomiarów (wyznaczeniu trasy i punktów wysokościowych),

- usunięciu krzaków oraz warstwy humusu,

- wykonaniu wykopów oraz nasypów,

- wykonaniu kanałów oraz drenażu z rur perforowanych PCV oraz odcinka kanalizacji deszczowej,

- humusowaniu z obsianiem skarp,

- odbudowie zniszczonych ogrodzeń,

- odbudowie murów żelbetowych,

- wykonanie konstrukcji oporowych z pali CFA i mikropali,

- wykonanie kotew gruntowych iniekcyjnych,

- wykonanie żelbetowego oczepu grodzic stalowych,

- odbudowie nawierzchni drogi,

Zakres zadania obejmuje obszar oznaczony w dokumentacji technicznej jako E-E, F-F, G-G.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 20.10.2017 r.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 13.04.2017 r. o godz. 10:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988