IN.272.8.2017 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2228 R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2228 R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401

IN.272.8.2017

CPV 45233140-2, 45233222-1, 45232452-5, 45231300-8

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2228 R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zgodnie z dokumentacją techniczną przebudowa polega na wykonaniu lewostronnego chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego.

W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- kanalizacja deszczowa,

- chodnik z kostki betonowej,

- wyniesione pobocze bitumiczne,

- wykonanie zjazdów w ciągu chodnika,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- demontaż i ponowny montaż barier energochłonnych drogowych.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 11.08.2017 r.


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 13.04.2017 r. o godz. 08:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2017 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988