IN.272.33.2017 - Dostawa materiałów do realizacji kursu Innowacyjny fototechnik dla uczniów ZS nr 5 w Sanoku.

IN.272.33.2017

Sanok, 2017-11-17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.:Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę materiałów do realizacji kursu Innowacyjny fototechnik dla uczniów ZS nr 5 w Sanoku, opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 22.11.2017 r.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Wybór dostawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.


Załącznik nr 1 - Opis warunków zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa materiałów do realizacji kursu innowacyjny fototechnik dla uczniów ZS 5 w Sanoku opisanych w załączniku nr 3 szczegółowy wykaz materiałów do realizacji kursu Innowacyjny fototechnik dla uczniów ZS nr 5 w Sanoku.

CPV - 24930000-2 – Chemikalia fotograficzne

CPV - 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

2. Miejsce dostawy.

Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku

ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

3. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w termin do 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 22.11.2017 r.

6. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty w szczególności związane z transportem, należności publiczno – prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia


Załącznik nr 3 – szczegółowy wykaz materiałów i narzędzi do realizacji kursu Innowacyjny fototechnik

Lp.

Opis poszczególnych pozycji zamówienia

Jednostka miary

Ilość

1.

papier fotograficzny matowy 2 op.

Format: A4 (210 x 297 mm)

Gramatura [g/m2]: 230

Ilość arkuszy w opakowaniu [szt]: 25

Wykończenie: mat

opakowanie

2

2.

papier fotograficzny błyszczący 2 op.

Format: A4 (210 x 297 mm)

Gramatura [g/m2]: 230

Ilość arkuszy w opakowaniu [szt]: 25

Wykończenie: Błyszczące

opakowanie

2

3.

negatyw czarnobiały 1 szt. - Fomapan 200/24 Creative*

sztuka

1

4.

wywoływacz czarnobiały negatywowy 2 szt. - 2M Wywoływacz kontrastowy MD-76d na 1l

sztuka

2

5.

.wywoływacz czarnobiały pozytywowy 2 szt. - Tetenal Eukobrom - 1l wywoływacz do papieru

sztuka

2

6.

utrwalacz uniwersalny 2 szt. - Tetenal Superfix Plus 1 l. - utrwlacz uniwersalny

sztuka

2

7.

przerywacz 2 szt. - Fomacitro 0,25l Przerywacz do klisz i zdjęć

sztuka

2

8.

zwilżacz 1 szt. - Fotonal 0,25 l. Zwilżacz uniwersalny do filmów

sztuka

1

9.

papier fotograficzny 13x18 multigrade 2 op. - Ilford Xpress 13x18/100 papier polietylenowy PE (opakowanie - 100 arkuszy)

opakowanie

2


Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988