IN.272.3.2017 - Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu: diagnostyki i eksploatacji środków transportu samochodowego w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego prze

IN.272.3.2017

ZAMAWIAJACY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu: diagnostyki i eksploatacji środków transportu samochodowego w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Zatwierdzam

…………….…………........................................

(data i podpis)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Powiat Sanocki zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., na świadczenie usługi przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku:

- Diagnostyka i eksploatacja środków transportu samochodowego,

1.2. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

1.3. Użyte terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Powiat Sanocki.

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Ogłoszenia.

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 Ogłoszenia.

- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

1.4. Dane Zamawiającego:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Znak Postępowania: IN.272.3.2017

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się w/w znakiem.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych 2-semestralnych dla 1 osoby na kierunku diagnostyka i eksploatacja środków transportu samochodowego.

Program studiów musi obejmować, co najmniej 220 godzin zajęć dydaktycznych i między innymi takie zagadnienia jak:

- Systemy zarządzania ryzykiem zawodowym i higieną pracy w obiektach zaplecza motoryzacyjnego,

- Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe,

- Eksploatacja i diagnostyka układów zasilania paliwami alternatywnymi,

- Przepisy homologacyjne dotyczące bezpieczeństwa pojazdów,

- Modelowanie i statystyczne opracowanie wyników doświadczalnych badań diagnostycznych,

- Diagnostyka układów mechatronicznych w pojazdach samochodowych,

- Zaplecze techniczne transportu samochodowego,

- Certyfikacja i legalizacja urządzeń diagnostycznych,

- Wymagania prawno-techniczne i organizacja stacji kontroli pojazd,

- Techniki pomiarowe w diagnostyce pojazdów,

- Analiza sygnałów i wnioskowanie w diagnostyce technicznej,

- Uprawnienia organów państwa w zakresie kontroli pojazdów samochodowych,

- Niezawodność i bezpieczeństwo urządzeń diagnostyki technicznej,

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.

Termin wykonania zamówienia musi zawierać się w przedziale od kwietnia 2017 r. do 31 maja 2019 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie do organizacji studiów podyplomowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.)

5. LISTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W OFERCIE

5.1 Wykonawca składa wypełniony formularz Oferty, zgodny z zał. nr 1;

5.2 Wykonawca składa oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez niego za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień wskazanych w pkt. 4 ogłoszenia o zamówieniu

6. INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU Z EFS.

Zamówienie jest współfinansowane z EFS.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (email zp@powat-sanok.pl ), faksem (nr faksu 13 46 52 988) lub pisemnie.

7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty.

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wyznaczonym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Bartosz Mrugała, nr telefonu 13 46 52 942, e-mail zp@powiat-sanok.pl .

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 Ogłoszenia.

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

10.3 Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym w następujący sposób: OFERTA IN.272.3.2017 Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu: diagnostyki i eksploatacji środków transportu samochodowego w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” – nie otwierać przed dniem 30 marca 2017 roku, do godz. 1220”.

10.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godziny 1200 do dnia 30 marca 2017 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.2 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. 57) o godzinie 1220 w dniu 30 marca 2017 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.3 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

12.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kalkulacji własnej.

12.2 Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, wynikające z wymagań zawartych w niniejszym ogłoszeniu oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.

12.3 Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za właściwa cenę podaną słownie.

12.4 Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w ofercie musi już uwzględnić ich wartość w ostatecznej cenie oferty.

12.5 Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.

12.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

Kryterium oceny ofert – cena 100 |%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu.

14. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem.

14.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy w terminie wyznaczonym prze Wykonawcę.

14.3 Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-sanok.pl informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na wskazanej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia

15. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988