IN.272.13.2019 - Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok na terenie powiatu sanockiego o

Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok na terenie powiatu sanockiego o

Nazwa i adres zamawiającego.

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem prac jest: przegląd stanu podstawowej osnowy geodezyjnej, inwentaryzacja poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej, aktualizacja BDSOG o wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji. Wykonanie projektu modernizacji istniejącej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, założenia nowej szczegółowej osnowy geodezyjnej wielofunkcyjnej - mając na celu podniesienie uniwersalności i funkcjonalności osnowy geodezyjnej, niezbędnej do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz dostosowanie do obowiązujących standardów.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.12.2019 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty , które wpłyną do Zamawiającego do dnia 9 sierpnia 2019r do godz. 10.00 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, pokój nr 57, parter budynku

w dniu 9 sierpnia 2019r. o godz. 10.30

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988