IN.272.1.47.2018 - Dostawa artykułów cukierniczych i spożywczych do realizacji kursu cukiernictwo artystyczne dla uczniów ZS1 w Sanoku

IN.272.1.47.2018

Sanok, 2018-10-11

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.:Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę artykułów cukierniczych i spożywczych do realizacji kursu cukiernictwo artystyczne dla uczniów ZS1 w Sanoku opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma,

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 16.10.2018 r. do godziny 12 00.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Wybór dostawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.


Załącznik nr 1 - Opis warunków zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa artykułów cukierniczych i spożywczych do realizacji kursu cukiernictwo artystyczne dla uczniów ZS1 w Sanoku opisanych w załączniku nr 3 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

CPV – 15800000-6 – Różne produkty spożywcze

CPV – 15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

2. Miejsce dostawy.

Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku

ul. Jana III Sobieskiego 23, 38-500 Sanok

3. Termin wykonania zamówienia.

Produkty (przedmiot zamówienia) należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego w ustalonym terminie realizacji szkolenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie szkolenie i harmonogramie dostaw nie później niż na dwa dni przed jego rozpoczęciem.

4. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 16.10.2018 r. do godz. 12 00.

6. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty w szczególności związane z transportem, należności publiczno – prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia