IN.272.1.27.2016 - Zapytanie o kalkulację ceny usługi na opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej przebudowy mostów w Dobrej, Siemuszowej i Tarnawie Górnej.

IN.272.1.27.2016 Sanok 05.09.2016 r.

Zapytanie o kalkulację ceny usługi

W związku rozpoczęciem przygotowań do wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla zadań inwestycyjnych pn.:

1) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w km 17+829,

2) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2221R Siemuszowa –Rozpucie w km 0+484,

3) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km 1+571,

zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości opisanej poniżej usługi.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

CPV 71322300-4 Usługi projektowania mostów

CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w km 17+829.

Opis Stanu Istniejącego:

Nośność: 8 t ograniczona decyzją nadzoru budowlanego do 2,5 t.

Konstrukcja: ST

Nawierzchnia pomostu: MB

Długość mostu: 124 m

Szerokość jezdni na moście: 6,30 m

Szerokość całkowita obiektu Mostu: 9 m

Do projektowania należy przyjąć następujące parametry:

Nośność przyjąć na obc. kl. „C”wg.PN - 85/S-10030 tj.30 ton

Nie ma konieczności przeprowadzenia procedury pozyskania działek pod inwestycję.

Zadanie nr 2 - Opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2221R Siemuszowa –Rozpucie w km 0+484.

Opis Stanu Istniejącego:

Nośność: 6 t

Konstrukcja: ST

Nawierzchnia pomostu: DR

Długość mostu: 16 m

Szerokość jezdni na moście: 4,20 m

Szerokość całkowita obiektu Mostu: 5,40 m

Do projektowania należy przyjąć następujące parametry:

Nośność przyjąć na obc. kl. „A”wg.PN - 85/S-10030 tj.50 ton oraz C150 STANAG 2021

Należy uwzględnić w wycenie konieczność przeprowadzenia procedury pozyskania działek pod inwestycję

Zadanie nr 3 - Opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km 1+571.

Opis Stanu Istniejącego:

Nośność: 10 t

Konstrukcja: ST

Nawierzchnia pomostu: DR

Długość mostu: 31 m

Szerokość jezdni na moście: 6 m

Szerokość całkowita obiektu Mostu: 7 m

Do projektowania należy przyjąć następujące parametry:

Nośność przyjąć na obc. kl. „A”wg.PN - 85/S-10030 tj.50 ton oraz C150 STANAG 2021

Należy uwzględnić w wycenie konieczność przeprowadzenia procedury pozyskania działek pod inwestycję

WYMAGANIA FORMALNO – PRAWNE

Dla wszystkich trzech zadań projekty budowlane należy opracować i uzgodnić w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzję ZRID dołączając do niej:

- opracowania z zakresu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby

- wyniki badań geolog. – inż. oraz geotechniczne warunki posadowienia,

- docelowy projekt organizacji ruchu i oznakowania oraz na czas przebudowy mostu .

Jednostka Projektowa uzyska w imieniu Zamawiającego :

- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- pozwolenie wodno – prawne;

- inne, wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia, postanowienia i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

- pozwolenie na budowę (decyzja ZRID)

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Sporządzoną wycenę na formularzu szacunkowym (załącznik nr 1), zawierającą cenę netto usługi prosimy przesłać drogą mailową na adres: zp@powiat-sanok.pl w terminie do dnia 14.09.2016 r.

UWAGA

Niniejsze pismo stanowi wyłącznie prośbę o wskazanie informacji, która będzie służyć do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Jednocześnie informujemy, iż niniejsze pismo nie stanowi oferty, ani zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Powiat Sanocki nie zamierza na jego podstawie zawrzeć umowy.
Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988