IN.272.1.19.2018 - Usługa wygenerowania firmy symulacyjnej w ramach centrali firm symulacyjnych.

IN.272.1.19.2018

Sanok, 2018-08-28

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na usługę wygenerowania firmy symulacyjnej w ramach centrali firm symulacyjny.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 31.08.2018 r.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Wybór dostawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.


Załącznik nr 1 - Opis warunków zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Usługa wygenerowania firmy symulacyjnej w ramach centrali firm symulacyjnych.

FIRMA SYMULACYJNA - Idea funkcjonowania firmy symulacyjnej, skupia się przede wszystkim na naśladowaniu pracy realnego przedsiębiorstwa, na wyposażeniu uczestników zajęć w umiejętności, które są niezbędne do wejścia na rynek pracy, na praktycznej nauce zawodu oraz wymianie doświadczeń między szkołami i przedsiębiorstwami.

CPV 80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

2. Miejsce świadczenia usługi.

Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku

ul. Sobieskiego 23, 38-500 Sanok

3. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w termin od 01.09.2018 r. do 30.09.2019 r. (12 m-cy)

4. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 1 należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 31.08.2018 r.

6. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty oraz należności publiczno–prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988