I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Sanockiego


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO
działając na podstawie art. 38, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. ) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108 )

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Sanockiego.

I. Oznaczenie i opis lokali:

Lokale znajdują się w budynku położonym w Sanoku obręb Śródmieście,

przy ul. Kościuszki 16 na działce, oznaczonej ewidencyjnie jako nr 714.

Lokal niemieszkalny Nr 5 (użytkowy) o powierzchni użytkowej 165,02 m2 na I piętrze,

składający się z 2 korytarzy, 7 pokoi biurowych,

świetlicy i łazienki.

Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00078773/6 w Sądzie Rejonowym

w Sanoku.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną.

Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 251/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 714 o pow. 0,0390 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00034458/2.

Lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej66,24 m2na I piętrze, składający się

z korytarza, 2 przedpokoi, pokoju, kuchni, spiżarki, łazienki i WC.

Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00078774/3 w Sądzie Rejonowym

w Sanoku.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną.

Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 101/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 714 o pow. 0,0390 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00034458/2.

Budynek przy ul. Kościuszki 16, w którym znajdują się lokale Nr 2 i Nr 5 wpisany jest do ewidencji zabytków Gminy Miasta Sanoka.

II. Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego

w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój Nr 22

- na lokal niemieszkalny nr 5 - godz. 900

- na lokal mieszkalny nr 2 - godz. 930

Cena wywoławcza wynosi :

- lokalu niemieszkalnego (użytkowego) - 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt

tysięcy złotych ).

- lokalu mieszkalnego - 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości:

- 25.000,00 zł - lokal nr 5,

- 15.000,00 zł - lokal nr 2 .

- 2 -

Wadium należy wpłacić w pieniądzu, na konto Powiatu Sanockiego Nr 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.Wpłatywadium należy dokonać w taki sposób, aby pieniądze na koncie Powiatu były w dniu 18 sierpnia 2017r.

Dowód wpłacenia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie :

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, jeżeli uczestnik przetargu wpłacający wadium, wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie, jeżeli uczestnik przetargu, wpłacający wadium przetargu nie wygra - jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cenę lokalu, ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest zobowiązany wpłacić najpóźniej trzy dni naprzód, przed zawarciem umowy sprzedaży na konto Powiatu Sanockiego Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lokalu, osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Sanockiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

III. Informacje dodatkowe:

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu winni posiadać dokument tożsamości, a osoba reprezentująca uczestnika przetargu – przedłożyć notarialne pełnomocnictwo upoważniające do działania w postępowaniu przetargowym.

Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24 lub telefonicznie pod numerem 13- 465-76-12.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu w Sanoku może odwołać ogłoszony przetarg.

- 3 -

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze:

- zamieszczenia na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego

przy ul. Rynek 1 i budynku przy ul. Kościuszki 36.

- opublikowanie na stronie internetowej urzędu - (www.powiat-sanok.pl)

i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku -

(www.bip.powiat-sanok.pl)

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sanoku-

celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i opublikowania na stronach

internetowych Powiatu Sanockiego i w Biuletynie Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Sanoku.

2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Sanoku

ul. Kościuszki 36 - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

3. A/a.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988