Dostawa tablic rejestracyjnych w roku 2012 IN.272.4.2012

Dostawa tablic rejestracyjnych w roku 2012

CPV 30195000-2


Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych, aluminiowych, foliowanych, wykonanych zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j Dz.U. z 2005r. nr 108 poz. 908 ze zm.) oraz z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tj.Dz.U. z 2007r. nr 186 poz. 1322 ze zm.), oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych w następujących ilościach :

- samochodowe zwyczajne jednorzędowe – 5000 kompletów

- samochodowe zwyczajne dwurzędowe – 100 kompletów

- motocyklowe zwyczajne – 300 kompletów

- motorowerowe zwyczajne – 100 kompletów

- tablice tymczasowe - 200 kompletów

- samochodowe zabytkowe - 10 kompletów

- motocyklowe zabytkowe - 10 kompletów

- tablice indywidualne - 10 kompletów

Cenę tablic należy podać z uwzględnieniem kosztu opakowania, dowozu wraz z rozładunkiem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu, oraz kosztami związanymi z odbiorem i złomowaniem tablic. Wykonane tablice Wykonawca dostarczy własnym transportem i rozładuje we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego. Miejscem dostarczenia tablic będzie Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1. Wykonawca dostarczy wykonane tablice w partiach na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego - każdorazowo ilość tablic zgodną ze złożonym zapotrzebowaniem, w terminie do 24 godzin od złożenia zapotrzebowania. Przy każdorazowej dostawie tablic Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania (protokolarnego) a następnie złomowania starych tablic rejestracyjnych na swój koszt. Zamawiający przewiduje tzw. interwencyjne dostawy tablic, polegające na wytworzeniu i dostarczeniu wtórników tablic rejestracyjnych w przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub naprawy gwarancyjnej. Przewidywane zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne oszacowano na podstawie danych zużycia z roku 2011 oraz najlepszej wiedzy Zamawiającego co do potrzeb w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, że złoży zamówienie (sumaryczne) w pełnym wymiarze. Jest to uzależnione od zapotrzebowania w okresie trwania zamówienia. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 30195000-2

Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Od dnia podpisania umowy - do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Data składania ofert:
2012-02-24 11:00:00
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988