Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego” IN.272.36.2017

Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego”

IN.272.36.2017

Powiat Sanocki, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, 13-465-29-00, powiat-sanok@powiat-sanok.pl

Adres strony internetowej na której dostępne jest postępowanie:

http://www.bip.powiat-sanok.pl

Kod CPV:

30213100-6 Komputery przenośne

30213000-5 Komputery osobiste

30237200-1 Akcesoria komputerowe

38652100-1 Projektory

32322000-6 Urządzenia multimedialne

30195000-2 Tablice

32412110-8 Sieć internetowa

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych dla Zamawiającego w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego”, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0026/16-01 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w załączniku_nr_3_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia

do niniejszego postępowania

Znajdują się tam szczegółowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia a także wymagane parametry techniczne.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenia, załadunek, rozładunek przedmiotu umowy oraz montaż i instalację dostarczonego sprzętu. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń, zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna, i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być
odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:

1) posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne;

2) posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;

3) w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0;

4) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

5) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;

posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów – nie krótszy niż 5 lat.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik_nr_3_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia

do niniejszego postępowania.

2. Zamawiający na wstępie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia wskazuje, że składając ofertę Wykonawca musi uwzględnić następujące wytyczne w sprawie minimalnej gwarancji na przedmiot zamówienia. Adresy szkół w Powiecie i poszczególne ilości Zamawiający wskazał w dokumentacji. Dostawa jednorazowa. Dostawy podzielone w zakresie ilości wynikających z opisu przedmiotu zamówienia na części do szkół loco Miasto Sanok.

3. Wykonawca składający ofertę winien zaakceptować wzór umowy w całości.

4. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralny załącznik do Umowy.

5. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów (o ile można im przypisać takie właściwości), określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: przeznaczenie materiałów i urządzeń, itp.) jakim powinny odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta (o ile można im przypisać takie właściwości), mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Oczekiwania Zamawiającego wynikają z konieczności zakupu produktów o możliwie najwyższej gwarancji, możliwie najwyższej żywotności, możliwie najwyższej funkcjonalności, a także najwyższej przydatności do zastosowania nowatorskich rozwiązań w procesie dydaktycznym. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy, o ile można im przypisać takie właściwości), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o nie gorszych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających te rozwiązania.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac towarzyszących niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, rozumianych jako dostarczenie, wniesienie, montaż, instalacja, rozruch, przekazanie do eksploatacji.

7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

8. Więcej o RPO na stronie http:// http://www.rpo.podkarpackie.pl/

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień powtarzających się.

14. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.

15. Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy.

16. Pozostałe szczegóły mieszczą się we wzorze Umowy a także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

17. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Termin składania ofert:

15.12.2017 r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert:

15.12.2017 r. godzina 12.30

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988