Cześć 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko w m. Besko w km 3+125 do 3+572 i 3+608 do 3+960”, Część 2 „Przebudowa drogi powiatowej NR 2212R Sanok - Bukowsko w km od 4+450 do 5+325 w m. Markowce i od 5+615 do 6+446 w m. PoIN.272.12.2019

Cześć 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko w m. Besko w km 3+125 do 3+572 i 3+608 do 3+960”,

Część 2 „Przebudowa drogi powiatowej NR 2212R Sanok - Bukowsko w km od 4+450
do 5+325 w m. Markowce i od 5+615 do 6+446 w m. Pobiedno”,

Część 3 „Remont drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce w km od 15+620 do 17+047, od 17+485 do 17+605, od 17+840 do 18+178”,

Część 4 „Remont drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km od 0+006
do 1+537”,

Część 5 „Remont drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie - Ropienka w km od 0+505
do 1+075”.

IN.272.12.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach: Cześć 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko w m. Besko w km 3+125 do 3+572 i 3+608 do 3+960”,

Część 2 „Przebudowa drogi powiatowej NR 2212R Sanok - Bukowsko w km od 4+450
do 5+325 w m. Markowce i od 5+615 do 6+446 w m. Pobiedno”,

Część 3 „Remont drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce w km od 15+620 do 17+047, od 17+485 do 17+605, od 17+840 do 18+178”,

Część 4 „Remont drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km od 0+006
do 1+537”,

Część 5 „Remont drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie - Ropienka w km od 0+505
do 1+075”
, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

W ramach części 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko w m. Besko w km 3+125 do 3+572 i 3+608 do 3+960” zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie elementów odwodnienia,

- przestawienie ogrodzenia,

- wykonanie chodników z kostki betonowej,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- regulacja studzienek, zaworów,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,

- wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

CPV 45233140-2, 45233222-1, 45232452-5, 45231300-8

W ramach części 2 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok - Bukowsko w km od 4+450 do 5+325 w m. Markowce i od 5+615 do 6+446 w m. Pobiedno”, zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odmulenie rowów,

- kolektor kanalizacji deszczowej,

- umocnienie rowów,

- poszerzenie jezdni na odcinku projektowanego chodnika,

- chodnik z kostki betonowej w tym zjazdy w jego ciągu,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem,

- wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,

- wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej,

- wykonanie poboczy,

- oznakowanie pionowe,

- montaż ścieków drogowych.

CPV 45233140-2, 45233222-1, 45232452-5, 45231300-8

W ramach części 3 „Remont drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce w km od 15+620 do 17+047, od 17+485 do 17+605, od 17+840 do 18+178”, zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odmulenie rowów,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem,

- wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,

- wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej,

- wykonanie poboczy,

- oznakowanie pionowe,

CPV 45233140-2

W ramach części 4 „Remont drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km od 0+006 do 1+537”, zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odmulenie rowów,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem,

- wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,

- wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej,

- wykonanie poboczy,

CPV 45233140-2

W ramach części 5„Remont drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie - Ropienka w km od 0+505
do 1+075”,
zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odmulenie rowów,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem,

- wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,

- wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej,

- wykonanie poboczy,

CPV 45233140-2

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność.

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".


Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia:

Część 1 – 22.11.2019 r.

Część 2 – 26.06.2020 r.

Część 3 – 22.11.2019 r.

Część 4 – 22.11.2019 r.

Część 5 – 22.11.2019 r.


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 01.08.2019 r. o godz. 08:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988