Projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego:

- w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do zapoznania się z tekstem Programu w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, czy propozycji zmian w formie pisemnego stanowiska, które można składać do Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sanoku lub drogą elektroniczną na adres: promocja2@powiat-sanok.pl

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Jednocześnie zaznaczamy, iż Program Współpracy stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Określa on bowiem cele, zasady i formy współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Termin konsultacji – od 29 października 2012r. do 05 listopada 2012r.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988