Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 30 lipca 2019r. o godz.1700

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

X Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za rok 2018.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sanockiego w 2018 roku oraz główne kierunki pracy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

9. Ocena stanu sanitarno-higienicznego Powiatu Sanockiego za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 350.000 zł )

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 115.653 zł )

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 20.000 zł )

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 4.262.500 zł )

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 255.685 zł )

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 1.637.577 zł )

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 49.000 zł )

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 649 zł )

18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Społecznej oraz powołania nowego przedstawiciela Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

21. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2019-2039.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Wnioski i oświadczenia.

24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch