Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 15 października 2018r. o godz.1330

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

LVIII Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Historycznego w Sanoku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2021 projektu pt. „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego i uchylenia Uchwały Nr LVII/483/2018 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 12 września 2018 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/568/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018 (zwrot dochodów.)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018 (kwota 5.000 zł)

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018 (kwota 1.073 zł)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018 (kwota 100.000 zł)

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018 (kwota 120.000 zł)

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018 (kwota 124.000 zł)

17. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028.

18. Informacja Wojewody Podkarpackiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych Starosty Sanockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wnioski i oświadczenia.

21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Och