Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 23 lipca 2018r. o godz.1630

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

LVI Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawiepodziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (druk 507).

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku (druk 508).

9. Podjęcie uchwały o zmianie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2018 na terenie Powiatu Sanockiego (druk 509).

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej (druk 510).

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki (druk 511).

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sanockiego (druk 512).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok – zwrot dochodów (druk 513).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok – (10.000 zł) (druk 514).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok – (3.807 zł) (druk 515).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (17.262 zł) (druk 516).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (67.370 zł) (druk 517).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (73.579 zł) (druk 518).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (126.840 zł) (druk 519).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (1.860.465 zł) (druk 520).

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (243.000 zł) (druk 521).

22. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028 (druk 522).

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku (skarga przekazana pocztą elektroniczną) (druk 523).

24. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku (sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną) (druk 524).

25. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sanockiego
w 2017 roku oraz główne kierunki pracy (informacja przekazana pocztą elektroniczną) (druk 525).

26. Przyjęcie oceny stanu sanitarno – higienicznego Powiatu Sanockiego za 2017 rok. (ocena stanu sanitarno – higienicznego przekazana drogą elektroniczną) (druk 526).

27. Interpelacje i zapytania radnych.

28. Wnioski i oświadczenia.

29. Zamknięcie obrad sesji.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)- stanowi podstawę do udzielenia zwolnienia od pracy zawodowej, celem uczestnictwa w pracach organów powiatu.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988