Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 18 czerwca 2018r. o godz.1630

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

LV Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Debata w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2017 rok.:

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2017 rok, oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sanockiego.

b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2017 .

c) odczytanie uchwały RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Sanockiego z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.

d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2017 rok oraz sprawozdań finansowych za 2017 rok.

e) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

f) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 r.

g) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2017 r.

h) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za rok budżetowy 2017r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2018 (kwota 5.205 zł)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 3.427.003 zł)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/439/2018 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 618.724 zł)

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/440/2018 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 690.052 zł)

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Och

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988