Ogłoszenie o Sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO zawiadamia

że w dniu 15 lutego 2017r. o godz.1530

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XXXVI Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sanok zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w zakresie przebudowy dróg na terenie Miasta Sanoka .

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie Powiatu Sanockiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wnioski i oświadczenia.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Andrzej Chrobak

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988