Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 29 grudnia 2016r. o godz.1300

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XXXIV Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji. 2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Debata nad uchwałą budżetową na 2017 rok:

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

b/ odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017

c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2017 rok.

d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających z złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu

e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,

f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2017 – 2028.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/186/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2016r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2017r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w formie wkładu pieniężnego do realizacji projektu pod nazwą „Czas na aktywność zawodową” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.1.„Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy”-projekty konkursowe.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 2.125 zł).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 263.898 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 1.700.000 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016. (zwrot odprowadzonych dochodów)

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2017 na obszarze działania Powiatu Sanockiego.

18. Interpelacje i zapytania Radnych.

19. Wnioski i oświadczenia.

20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Waldemar Och

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988