Nabór kandydatów na uczestników warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

ogłasza nabór kandydatów na uczestników warsztatów

w Centrum Integracji Społecznej

w Sanoku

W Centrum będą działać następujące warsztaty (pracownie):

1) warsztat usług gastronomicznych,

2) warsztat usług ogrodniczych,

3) warsztat usług budowlanych,

Oferta skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Sanockiego,

a w szczególnie do długotrwale bezrobotnych (w rozumieniu przepisów ustawy

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - oznacza to bezrobotnego

pozostającego w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku łącznie przez okres

ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu

i przygotowania zawodowego dorosłych).

Centrum oferuje kompleksowy system wsparcia zapewniający rozwój zawodowy

i podwyższenie kompetencji osobistych poprzez:

− szkolenia zawodowe realizowane w ramach profili w/w pracowni:

− wsparcie psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego,

− warsztaty grupowe z komunikacji interpersonalnej, asertywności, wzmacniania

poczucia własnej wartości i integrujące z grupą,

- zajęcia z informatyki pisanie dokumentów urzędowych, CV oraz listów motywacyjnych,

− pomoc w poruszaniu się na rynku pracy i sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.

Ponadto uczestnikom zapewnione jest świadczenie integracyjne w wysokości 50 %

zasiłku dla bezrobotnych w pierwszym miesiącu próbnym oraz w pełnej wysokości zasiłku

od drugiego miesiąca uczestnictwa w projekcie, jak również jeden posiłek dziennie.

Kandydaci mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w zajęciach Centrum poprzez: gminne ośrodki pomocy społecznej, PCPR w Sanoku lub Urząd Pracy w Sanoku.

Przyjęcie do Centrum następuje na podstawie wniosku osoby zainteresowanej (do

pobrania na stronie bip.powiat-sanok.pl lub do uzyskania w gminnych ośrodkach pomocy), bądź instytucji do tego upoważnionej za pisemną zgodą osoby zainteresowanej.

Wniosek podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy

Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej do uczestnictwa

w Centrum.

Osoby zakwalifikowane do Centrum oraz osoby umieszczone na liście rezerwowej

zostaną powiadomione o tym pisemnie przez Kierownika Centrum.

Nabór uczestników rozpoczyna się od dnia 04-10-2012 r. i potrwa do 14-10-2012 r.

do godz. 15:00.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków.

Marcin Marcinkowski

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988