Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w roku 2014.

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm. ) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , zwanej dalej ustawą, Starosta Powiatu Sanockiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, zwanych dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy w 2014 r.
2. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych w 2014r.
3. Prace w komisjach konkursowych są nieodpłatne zarówno za udział w posiedzeniu komisji jak i jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II. Wymagania:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych
i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Powiatu Sanockiego zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami;
2. Znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Kandydat deklaruje znajomość co najmniej 1 obszaru tematycznego, w ramach którego posiada kompetencje do oceny ofert oraz uzasadnia je .

III. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej:
1. Z utworzonej bazy, komisje konkursowe powoływane będą każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert przez Zarząd Powiatu Sanockiego w drodze Uchwały. Za powołanie kandydatów do oceny ofert, które wpłynęły do danego konkursu są odpowiedzialne Wydziały merytorycznie odpowiedzialne za ogłoszenie konkursu.
2. Jeżeli członkowie komisji konkursowych wybrani z bazy kandydatów oceniających wnioski nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas , zgodnie z art 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

3.W przypadku braku zgłoszenia do bazy kandydatów oceniających wnioski z danego obszaru tematycznego, komisja konkursowa, zgodnie z art 2da ustawy, może działać bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

IV. Składanie dokumentów:
Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji należy składać:
1. W biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1

2. Za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. Zgłoszenie należy złożyć w kopercie, oznaczonej:
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w 2014 r.”

V. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie: od dnia 14 lutego 2014 r. do dnia 20 lutego 2014 r.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988