Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, których realizację w 2014 roku wspiera Powiat Sanocki

Zarząd Powiatu w Sanoku , działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XLVI/480/2013 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988