13 stycznia 2020, 14:47

Wydłużony nabór kandydatów do projektu CZAS NA START – DRUGA EDYCJA

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

OGŁASZA, IŻ ZOSTAŁ

WYDŁUŻONY NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA START – DRUGA EDYCJA

Rekrutacja trwa do 22 stycznia 2020 r.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane
w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich
4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

· indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

· poradnictwo zawodowe,

· szkolenia ABC przedsiębiorcy,

· dotacje,

W ramach projektu UP przysługuje:

· Dotacja 23.050,00 zł netto x 15 BO
· Wsparcie pomostowe – 15 BO x 12 miesięcy x 700 zł netto

· wsparcie pomostowe.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

· osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 9.00 – 15.00 lub

· za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47

adres e-mail: pig@pigkrosno.pl

Projekt CZAS NA START – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988