17 grudnia 2009, 9:15

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok – Bukowsko, etap II zakończona.

Droga powiatowa Sanok-Bukowsko z punktu widzenia dostępności i spójności komunikacyjnej posiada niezmiernie ważne znaczenie. W chwili obecnej jest najbardziej uczęszczaną drogą klasy powiatowej na obszarach wiejskich powiatu sanockiego. Droga ta
w pierwotnym stanie posiadała szerokość 3 metrów i była przystosowana do ruchu pojazdów o dmc nie przekraczającej 20 ton. Intensywny rozwój regionu spowodował, że w latach
70-tych droga ta została przebudowana do szerokości 5,5 metra, jednak bez zachowania jednorodnej struktury konstrukcyjnej podbudowy. Zwiększające się z każdym rokiem natężenie ruchu powodowało rozwarstwienie drogi i utratę stabilizacji na całej jej długości.

W drodze przetargu wybrano wykonawcę robót. Został nim Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnił mgr inż. Mariusz Szaran.