28 stycznia 2019, 13:58

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 31 stycznia 2019r. o godz.1630

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

IV Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2.Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

8. Debata nad uchwałą budżetową na 2019 rok:

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

b/ odczytanie Uchwały Nr 6/49/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019.

c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych w tym Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego .

d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających ze złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu.

e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,

f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2019 – 2039.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok 2019.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wnioski i oświadczenia.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988